Algemene Voorwaarden Maxxecure (Business to business)

Maxxecure is een handelsnaam van Moovs B.V. en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27324321.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht: de specifieke schriftelijke opdracht tot het verrichten van bepaalde opleidings- en advieswerkzaamheden.

Medewerker: een in dienst van de opdrachtnemer zijnde, dan wel onder diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid werkende persoon, die de voor de opdracht noodzakelijke bekwaamheid bezit.

1.2

Tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders wordt overeengekomen, zijn de bepalingen van deze overeenkomst ten volle van toepassing op elke opdracht, welke de opdrachtnemer van opdrachtgever verwerft of zoekt te verwerven, ongeacht wie daarbij namens partijen optreedt.

1.3

In geval van strijdigheid tussen deze en het vermelde in een opdracht, prevaleert hetgeen is vermeld in de voorwaarden.

Artikel 2. De opdracht

2.1

Opdrachten worden door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk verstrekt. Zij worden van kracht na schriftelijke acceptatie door opdrachtnemer, of zodra opdrachtgever een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft geaccepteerd.

2.2

Wijzigingen of aanvullingen van een opdracht kunnen door partijen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering

3.1

De medewerker dient zich te houden aan de hem door of vanwege de opdrachtgever verstrekte redelijke instructies.

3.2

Opdrachtnemer kan na voorafgaand overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team van medewerkers wijzigen, indien hij met redenen omkleed kan aangeven dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is. Wijziging mag de kwaliteit van het team van medewerkers niet verminderen of de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden, noch leiden tot verhoging van de door opdrachtgever verschuldigde kosten.

3.3

Wanneer een medewerker door welke oorzaak dan ook niet kan verschijnen, dient opdrachtnemer onmiddellijk zorg te dragen voor een vervanger. In een dergelijk geval zal op kortst mogelijke termijn overleg worden gevoerd over de voorwaarden waaronder de vervanging zal plaatsvinden. In alle gevallen verplicht opdrachtnemer zich er zorg voor te dragen, dat het niveau van deskundigheid van de vervanger overeenstemt met dat van de te vervangen medewerker. Indien opdrachtnemer niet zorg kan dragen voor een vervangende medewerker, is opdrachtgever voor de uren waarvoor als gevolg van het verzuim geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding als bedoeld in Artikel 4 verschuldigd.

Artikel 4. Kosten

4.1

Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat opdrachtnemer de opdracht slechts tegen hogere kosten van in zijn offerte of overeenkomst is aangegeven volledig kan uitvoeren, kan opdrachtnemer deze meerkosten slechts in rekening brengen nadat hij daartoe schriftelijke toestemming van opdrachtgever heeft verkregen.

4.2

In de opdracht wordt aangegeven welke partij zorg draagt voor de ter beschikking stelling van leer- en hulpmiddelen, en welke partij de kosten daarvoor draagt.

Artikel 5. Annulering en/of verplaatsing van overeengekomen uitvoeringsdata

5.1

Indien de opdrachtnemer de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of wenst te verplaatsen en op dat moment door opdrachtgever reeds kosten zijn gemaakt, kan opdrachtgever deze kosten aan opdrachtnemer in rekening brengen.

5.2

Indien opdrachtgever tot 28 dagen voor de aanvang van de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of uitvoeringsdata wenst te verplaatsen kan opdrachtnemer voorbereidingskosten (ontwikkelings-, materiaal-, accommodatie- en administratiekosten) en 25% van het verschuldigde bedrag voor uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. Indien opdrachtgever tot 14 dagen voor de aanvang van de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of uitvoeringsdata wenst te verplaatsen kan opdrachtnemer de voorbereidingskosten en 50% van het verschuldigde bedrag voor uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen.

5.3

Indien opdrachtgever binnen 14 dagen voor de aanvang van de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of data wenst te verplaatsen kan opdrachtnemer 100% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening brengen.

5.4

Annulering of verplaatsing van uitvoeringsdata dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na mondelinge aanzegging schriftelijk bevestigd te worden.

Artikel 6. Annulering van de opdracht

6.1

Annulering als genoemd in Artikel 5 ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de in de opdracht overeengekomen werkzaamheden binnen de geldigheidstermijn van de opdracht bij opdrachtnemer af te nemen.

6.2

Indien opdrachtgever niet aan de verplichting als in Artikel 6.1 genoemd voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd aan het einde van de geldigheidstermijn van de opdracht de overeengekomen werkzaamheden in rekening te brengen aan opdrachtgever.

6.3

Bij annulering van de opdracht zal opdrachtnemer in eerste instantie trachten in goed overleg met opdrachtgever een alternatieve oplossing te vinden.

Artikel 7. Facturering

7.1

Opdrachtnemer zal de voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen vergoeding 50% factureren bij het verstrekken van de opdracht en 50% na voltooiing van de opdracht. Indien de uitvoering van een opdracht over een periode van meer dan 6 maanden plaatsvindt, kan opdrachtnemer per kwartaal of in met opdrachtgever afgesproken termijnen factureren.

7.2

Verrekening door opdrachtgever van aan hem in rekening gebrachte bedragen met enig bedrag dat opdrachtnemer aan hem verschuldigd is, is slechts toegestaan indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening.

7.3

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever een rentevergoeding van 1% per maand te berekenen over de gefactureerde doch niet tijdig betaalde bedragen.

7.4

Indien betaling van een factuur ook na ingebrekestelling van opdrachtgever door opdrachtnemer geheel of ten dele achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd de eventuele verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.5

Zodra opdrachtgever in verzuim is, komen voor zijn rekening alle schade en kosten die daaruit voortvloeien, waaronder aanmanings-, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtnemer heeft het recht voor iedere noodzakelijkerwijs aan opdrachtgever verzonden aanmaning een vergoeding van € 15,00 te berekenen. Op het moment dat opdrachtnemer de incasso aan een derde overdraagt, wordt opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd terzake van de door de opdrachtnemer alsdan aan die derde te betalen buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 35,00, zulks onverminderd de verdere kosten invordering.

Artikel 8. Duur en ontbinding

8.1

De overeenkomst wordt van kracht op de datum van ondertekening en geldt voor de duur van de in de opdracht genoemde geldigheidsperiode.

8.2

Onmiddellijke en eenzijdige beëindiging, geheel of gedeeltelijk, is mogelijk wanneer de wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt en daarin volhardt na bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld.

8.3

Tussentijdse beëindiging van een opdracht dient altijd plaats te vinden per aangetekende brief aan de andere partij.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld, en waarvan het vertrouwelijk karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

9.2

Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is, of informatie die reeds in het bezit was van de informatieontvangende partij op het moment dat ze door de andere partij werd verstrekt, of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9.3

De opdrachtnemer zal de naam van de opdrachtgever slechts na verkregen toestemming als referentie gebruiken. Het uitsluitend vermelden van de naam van de organisatie van de opdrachtgever in mondelinge contacten in besloten kring is niet aan toestemming onderworpen.

Artikel 10. Eigendom

10.1

Alle rechten van eigendom, inclusief rechten van intellectueel eigendom, van de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde schriftelijk, audiovisueel materiaal en andere informatie berusten bij opdrachtnemer. Het is niet toegestaan ter beschikking gesteld materiaal zonder toestemming van opdrachtnemer te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de overeengekomen opdracht.

Artikel 11. Klachten / Aansprakelijkheid

11.1

Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of diensten kunnen door de opdrachtgever slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien dagen na de ontvangst van de zaken, dan wel veertien dagen na voltooiing van de opdracht.

De klacht moet een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken behelzen. Indiening van een klacht kan niet leiden tot opschorting van de betalingsverplichting van opdrachtgever.

11.2

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en vanwege opdrachtgever bij de opdracht betrokken derden ontstaan bij of ten gevolge van uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid zijdens de opdrachtnemer.

11.3

Schade die door opdrachtgever wordt gemeld meer dan veertien dagen na voltooiing van de opdracht, wordt geacht niet te zijn ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht. Schade dient altijd schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht

12.1

Annulering door Maxxecure, buiten overmacht, verplicht deze alle door opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden. Deze verplichting geld niet wanneer de opdrachtgever in surseance verkeert of dreigt te verkeren.

12.2

Geen kosten zijn verschuldigd indien Maxxecure door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en de opdrachtgever hierover binnen 24 uur bericht alsmede indien Maxxecure aanbiedt de dienst op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.

12.3

Maxxecure houdt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere trainer/adviseur dan degene waarmee de opdrachtgever zich heeft gecontracteerd.

12.4

Bij verschuiving (van data) in de uitvoering die in onderling overleg tussen Maxxecure en de opdrachtgever is vastgesteld, zijn geen kosten verschuldigd, behoudens de al gemaakte en voor rekening van Maxxecure komende kosten voor accommodatie.

12.5

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Maxxecure gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

De Directie van Maxxecure 1 augustus 2017